RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest FORMATPOL Sp. z o.o. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b) RODO, spełniania wymagań prawnych w obszarze księgowości, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO . Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku prawnego lub wygaśnięcia roszczeń względem administratora danych osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego. Możliwe jest przekazywanie przez administratora Państwa danych osobowych pomiotom zewnętrznym tj. podmiotom przetwarzającym i odbiorcom, w celu prawidłowego realizowania świadczeń, uzasadnionych interesów prawnych administratora lub w wykonaniu obowiązków prawnych (np. dostawcy oprogramowania, kurierzy, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług księgowych, doradczych, banki, urzędy). Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również prawo do sprostowania, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto posiadacie Państwo prawo do usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych przez administratora za wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obrony interesów prawnych administratora lub wynikających ze spoczywającego na nim obowiązku prawnego. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z RODO oraz przepisami prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

phone icon tel.32 449 35 00 fax. 32 449 35 01
pin icon ul. Klasztorna 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice